Mailkit 

Hľadám

Hladať

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
pre poskytovanie služby Mailkit

Obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") vydané na základe § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník")


Obchodná spoločnosť Mailkit s.r.o., so sídlom Praha 8, Novákových 970/41, PSČ: 180 00, IČ: 26449901, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 83047 (ďalej len "Poskytovateľ") je poskytovateľom služby Mailkit, spočívajúcej v zaistení software a ďalších nástrojov pre (i) tzv. email marketing, ktorého prostredníctvom môžu fyzické či právnické osoby (ďalej len "Užívatelia či Užívateľ") v rámci marketingovej stratégie oslovovať svojich zákazníkov (ďalej len "Zákazníci") elektronickou formou na sieti Internet pomocou e-mailov (ďalej len "Služba email"), a pre (ii) SMS marketing, ktorého prostredníctvom môžu Užívatelia v rámci marketingovej stratégie oslovovať Zákazníkov pomocou zasielania SMS správ na mobilné telefóny Zákazníkov (ďalej len "Služba SMS"), (Služba email a Služba SMS spoločne ďalej tiež len "Služba").

Typ Služby ponúkanej Poskytovateľom

 1. Poskytovateľ ponúka Užívateľom následujúce typy Služby:
  1. Mailkit Base. Užívatelia Služby typu Mailkit Base sú oprávnení využívať základnú verziu Služby - viď popis tejto služby na webovej stránke Poskytovateľa na adrese www.mailkit.cz (ďalej len "Webová stránka Poskytovateľa") (ďalej len "Služba Mailkit Base");
  2. Mailkit Syndicate. Užívatelia Služby typu Mailkit Syndicate sú oprávnení užívať plnú verziu Služby - viď popis tejto služby na Webovej stránke Poskytovateľa (ďalej len "Služba Mailkit Syndicate");
  3. Mailkit Agency. Užívatelia služby typu Mailkit Agency sú oprávnení užívať plnú verziu Služby - viď popis tejto služby na Webové stránke Poskytovateľa (ďalej len "Služba Mailkit Agency").

Registrácia Užívateľa a uzavretie zmluvy o poskytovaní Služby (ďalej len "Zmluva")

 1. Podmienkou pre zahájenie poskytovania Služby Mailkit Base Užívateľovi je on-line registrácia Užívateľa prostredníctvom Webovej stránky Poskytovateľa. Zmluva o poskytovaní služby Mailkit Base je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzavretá v okamihu, keď Užívatel pri registrácii kliknutím elektronicky potvrdí, že súhlasí s týmito Podmienkami, ktoré sú nedeliteľnou súčásťou zmluvy o poskytovaní Služby Mailkit Base.
 2. Podmienkou pre zahájenie poskytovania Služby Mailkit Syndicate Užívateľovi je uzavrenie písomnej Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom a vyjadrenie súhlasu Užívateľa s týmito Podmienkami.
 3. Podmienkou pre zahájenie poskytovania Služby Mailkit Agency Uživateľovi je uzavretie písomnej Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom a vyjadrenie súhlasu Užívateľa s týmito Podmienkami.
 4. Pri uzavretí Zmluvy si Užívateľ zvolí svoje užívateľské meno a heslo pre využívanie Služby. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

Podmienky poskytovania Služby

 1. Užívateľ sa zaväzuje zaistit, aby obsah e-mailov a/nebo SMS správ zasielaných prostredníctvom Služby Zákazníkom (ďalej len "e-mail" a "SMS Správy") nebol v rozpore s platnými právnymi predpismi (hlavne s predpismi na ochranu verejného poriadku, verejného zdravia, bezpečnosti štátu, spotrebiteľa, spoločenských menšín a práva na súkromie) (i) České republiky, (ii) štátu, ktorého je príslušníkom, alebo v ktorom sa fyzicky nachádza Užívateľ a/alebo (iii) štátu, ktorého je príslušníkom, alebo v ktorom sa fyzicky nachádza Zákazník alebo s dobrými mravmi (tzv. "boni mores") v uvedených štátoch. Ak zistí Poskytovateľ, že obsah E-mailov a/alebo SMS Správ je podľa jeho názoru v rozpore s pravidlami uvedenými v tomto odstavci, je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa (i) tento obsah z E-mailov a/alebo SMS Správ odstrániť alebo (ii) úplne zastaviť poskytovanie Služby Užívateľovi. Ak poruší Užívateľ svoju povinnosť podľa tohto odstavca Podmienok, nesie všetky právne následky, ktoré v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknú. Užívateľ je ďalej povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady a výlohy vzniknuté v dôsledku uplatnenia nárokov tretích osôb voči Poskytovateľovi v dôsledku porušení vyššie uvedeného záväzku Užívateľa. Tím nie je dotknutý nárok Poskytovateľa a tretích osôb na náhradu ujmy (škody i nemajetkovej ujmy) vzniknutej v dôsledku porušení vyššie uvedeného záväzku, ktorou sa Užívateľ zaväzuje Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám uhradiť.
 2. Ak použije Užívateľ v E-mailoch a/alebo SMS Správach obrázky, text či iné prvky, na ktorých viaznu práva tretích osôb, hlavne autorská a priemyslové práva, je Užívateľ povinný v prípadoch, kde to ukladá platný právny predpis (i) Českej republiky, (ii) štátu, ktorého je príslušníkom alebo v ktorom sa fyzicky nachádza Užívateľ a/alebo (iii) štátu, ktorého je príslušníkom, alebo v ktorom sa fyzicky nachádza Zákazník, obstarať si najneskôr ku dňu zahájenia rozosielania E-mailov a/alebo SMS Správ Zákazníkom na vlastné náklady a v súlade so zákonom stanovenými podmienkami príslušný súhlas oprávnených osôb (napr. autorov diel, majiteľov ochranných známok, vydavateľstiev a iných oprávnených osôb). Na žiadosť Poskytovateľa je Užívateľ povinný takýto súhlas predložiť Poskytovateľovi k nahliadnutiu. Ak zistí Poskytovateľ, že obsah E-mailov a/alebo SMS Správ je podľa jeho názoru v rozpore s pravidlami uvedenými v tomto odstavci, je oprávnený i bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa (i) tento obsah z E-mailov a/alebo SMS Správ odstrániť alebo (ii) úplne zastaviť poskytovanie Služby Užívateľovi. Ak poruší Užívateľ svoju povinnosť podľa tohto odstavca Podmienok, nesie všetky právne následky, ktoré v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknú. Užívateľ je ďalej povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady a výlohy vzniknuté v dôsledku uplatnení nárokov oprávnených osôb voči Poskytovateľovi v dôsledku porušení vyššie uvedeného záväzku Užívateľa. Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa a oprávnených osôb na náhradu ujmy (škody aj nemajetkovej ujmy) vzniknutej v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku, ktorú sa Užívateľ zaväzuje Poskytovateľovi a/alebo oprávneným osobám uhradiť.
 3. Užívateľ sa zaväzuje zaistiť, aby E-maily a/alebo SMS Správy rozosielané jeho Zákazníkom nemali podobu spamu. Pre účely týchto Podmienok sa za spam považuje akékoľvek nevyžiadané oznámenie zaslané prostredníctvom e-mailu a/ alebo SMS správy príjemcovi bez jeho predchádzajúceho súhlasu (ďalej len "Spam"). Za Spam sa ďalej tiež považuje akékoľvek oznámenie, slúžiace k priamej či nepriamej propagácii tovaru, i služieb alebo image podniku fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len "Obchodný oznam"), ktoré:
  1. nie je jasne a zreteľne označené ako obchodné oznámenie;
  2. skrýva alebo utajuje totožnosť odosielateľa, ktorého menom sa komunikácia uskutočňuje;
  3. je zaslané bez platnej adresy (e-mailovej adresy v prípade Služby email alebo telefónneho čísla v prípade Služby SMS), na ktorú by mohol adresát priamo a účinne zaslať informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie odosielateľom naďalej zasielané.
  Za Spam sa ďalej považuje aj E-mail a/alebo SMS Správa, zaslané Zákazníkovi potom, čo Zákazník upovedomil Užívateľa, že si ďalšie zasielanie E-mailov a/alebo SMS Správ od tohoto Užívateľa nepraje. Za Spam sa rovnako považuje i E-mail a/alebo SMS Správa, ktorých obsah sa týka predaja či propagácie liekov na predpis, predaja alkoholu a tabakových výrobkov, drog, strelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardných hier), pedofílie a podobných lekársky uznávaných odchyliek a porúch.
 4. Ak zistí Poskytovateľ, že E-maily a/alebo SMS Správy sa dajú podľa jeho názoru považovať za Spam, je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa (i) tieto E-maily a/alebo SMS Správy odstrániť alebo (ii) úplne zastaviť poskytovanie Služby Užívateľovi. Užívateľ nesie všetky právne následky, ktoré v dôsledku porušenia jeho povinnosti nezasielať E-maily a/alebo SMS Správy, ktoré môžu byť považované za Spam, vzniknú. Užívateľ je ďalej povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady a výlohy vzniknuté v dôsledku uplatnenia nárokov tretích osôb voči Poskytovateľovi v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku Užívateľa. Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa a tretích osôb na náhradu ujmy (škody i nemajetkovej ujmy) vzniknutej v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku, ktorý sa Užívateľ zaväzuje Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám uhradiť.
 5. Poskytovateľ je za účelom preverenia súladu s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi a preverením, či sa nejedná o Spam, oprávnený prevádzať kontrolu obsahu E-mailov a/alebo SMS Správ.
 6. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pre zasielanie E-mailov používať jedine e-mailové adresy tých Zákazníkov, ktorí mu k zasielaniu E-mailov preukázateľne udelili predchádzajúci súhlas, alebo s ktorými má Užívateľ preukázateľne už existujúci vzťah a získal od nich v rámci tohoto vzťahu ich e-mailové adresy. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pre zasielanie SMS Správ používať iba telefónne čísla tých Zákazníkov, ktorí mu k zasielaniu SMS Správ preukázateľne udelili predchádzajúci súhlas, alebo s ktorými má Užívateľ preukázateľne už existujúci vzťah a získal od nich v rámci tohoto vzťahu ich telefónne čísla.
 7. Poskytovateľ je u Služby Mailkit Base oprávnený stanoviť limit pre objem dát obsiahnutých v jednom E-maile a/alebo SMS Správe.
 8. Užívateľ berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy mu nevzniklo akékoľvek právo (napr. vo forme licencie) k softwaru používaného Poskytovateľom pri prevádzkovaní Služby (ďalej len "Software"). Užívateľ sa zaväzuje, že bude Software využívať iba pre svoju potrebu v súvislosti s riadnym využívaním Služby a pre účel, pre ktorý bola Služba vytvorená, nesprístupní ju žiadnym spôsobom tretím osobám, a nebude prevádzať reverse engineering Softwaru ani sa o to pokúšať.
 9. Poskytovateľ je povinný prostredníctvom Služby zaistiť rozosielanie E-mailov a/alebo SMS Správ, za ich doručenie Zákazníkom však nenesie žiadnu zodpovednosť.

Povinné náležitosti obsahu E-mailov a SMS Správ

 1. Užívateľ sa zaväzuje zaistiť, aby všetky E-maily rozosielané pomocou Služby jeho Zákazníkom obsahovali následujúce náležitosti:
  1. označenie Užívateľa, ktorý E-maily rozosiela;
  2. e-mailová adresa, z ktorej bol E-mail odoslaný, je funkčná;
  3. platnú e-mailovu adresu, na ktorú môže Zákazník priamo a účinne zaslať Užívateľovi správu a Užívateľa kontaktovať;
  4. viditeľne umiestnený odhlasovací odkaz, v podobe stanovenej Poskytovateľom alebo ním predom schválenej, pre automatizované odhlásenie Zákazníkom, ktorý môže Zákazník použiť k vyjadreniu svojho nesúhlasu so zasielaním ďalších E-mailov. Uvedený link musí byť pre Zákazníka použiteľný najmenej po dobu 30 dní od odoslania E-mailu. Užívateľ nie je po predchádzajúcom súhlase Poskytovateľa povinný uviesť v E-maile odhlasovací odkaz (tato výnimka sa vzťahuje na E-maily, ktoré neobsahujú Obchodné oznámenie).
 2. Užívateľ sa zaväzuje zaistiť, aby všetky SMS Správy rozosielané pomocou Služby jeho Zákazníkom obsahovali následujúce náležitosti:
  1. označenie Užívateľa, ktorý SMS Správy rozosiela;
  2. platné telefónne číslo, na ktoré môže Zákazník priamo a účinne zaslať pomocou SMS správy informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli SMS Správy ďalej zasielané (napr. zaslaním SMS správy v tvare "ODHLASIT"), s upozornením Zákazníka na toto jeho právo. Telefónne číslo musí byť pre Zákazníka jasne viditeľné a Užívateľ nie je oprávnení toto číslo akokoľvek pozmeniť, odstrániť či zneviditeľniť. Užívateľ nie je po predchádzajúcom súhlase Poskytovateľa povinný uviesť v SMS Správe telefónne číslo pre zaslanie odhlasovacej správy (tato výnimka sa vzťahuje na SMS Správy, ktoré neobsahujú Obchodné oznámenie).
 3. Užívateľ sa zaväzuje zaistiť, aby všetky Obchodné oznámenia rozosielané v E-mailoch a/alebo SMS Správach pomocou Služby jeho Zákazníkom obsahovali okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcom odstavci tiež jasné a zreteľné označenie, že sa jedná o obchodné oznámenie.
 4. Ak zistí Poskytovateľ, že E-maily a/alebo SMS Správy Užívateľa neobsahujú povinné náležitosti uvedené vyššie, je oprávnený i bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa (i) zastaviť ďalšie zasielanie E-mailov a/alebo SMS Správ alebo (ii) úplne zastaviť poskytovanie Služby Užívateľovi. Ak poruší Užívateľ uvedenú povinnosť, nesie všetky právne následky, ktoré v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknú. Užívateľ je ďalej povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady a výlohy vzniknuté v dôsledku uplatnenia nárokov tretích osôb voči Poskytovateľovi v dôsledku porušení vyššie uvedeného záväzku Užívateľa. Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa a tretích osôb na náhradu ujmy (škody i nemajetkovej ujmy) vzniknutej v dôsledku porušení vyššie uvedeného záväzku, ktorú sa Užívateľ zaväzuje Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám uhradiť.
 5. Užívateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi svoju adresu a telefónne číslo, na ktorých je možno ho osobne/telefonicky kontaktovať. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby Poskytovateľ na výzvu Zákazníka oznámil uvedené údaje Zákazníkovi.

Technické požiadavky pre užívanie Služby

 1. Užívateľ je uzrozumený s tým, že pre riadne užívanie Služby email je potrebné z jeho strany splniť následujúce technické požiadavky: internetový prehliadač Internet Explorer 7 a vyšší, Mozilla Firefox 3 či dalšie prehliadače na báze Gecko, Konqueror alebo Safari, platforma Windows, MacOS alebo UNIX. V prípade použitia iného prehliadača môže byť obmedzená funkcionalita systému a niektoré funkcie nebudú úplne dostupné.
 2. Užívateľ je ďalej uzrozumený s tým, že pre vyššiu kompatibilitu obsahu E-mailov je vhodné používať interný HTML editor alebo editory tretích strán, ktoré generujú HTML kód podľa štandardu W3C.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že podmienky doručovania SMS Správ sa u jednotlivých mobilných operátorov líšia a môžu sa po dobu trvania Zmluvy meniť, čo Poskytovateľ nemôže nijak ovplyvniť. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, nemajetkovú ujmu či akékoľvek iné ujmy, ktoré Užívateľovi v súvislosti s rozdielnymi podmienkami doručovania u jednotlivých operátorov alebo v súvislosti so zmenami týchto podmienok vzniknú.
 4. Užívateľ rovnako berie na vedomie, že u Služby SMS z povahy veci nie sú k dispozícii rovnaké štatistiky doručenia ako u Služby email, iba informácie o doručení SMS Správ, a to len v prípadoch, keď príslušný mobilný operátor takúto informáciu poskytuje.
 5. Užívateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o pridelenie tzv. textového označenia odosielateľa v SMS Správach (Užívateľ tak nebude v SMS Správach označený telefónnym číslom, ale textovým označením - názvom, ktorý si zvolí). Užívateľ berie na vedomie, že na pridelenie textového označenia nie je právny nárok.

Úhrada za Službu a platobné podmienky

 1. Výška úhrady za Služby bude stanovená na základe cenníku umiestneného na webovej stránke Poskytovateľa (ďalej len "Cenník"). Poskytovateľ si vyhradzuje právo behom trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom výšku poplatkov a úhrad v Cenníku jednostranne upraviť. Túto zmenu je Poskytovateľ povinný Užívateľovi oznámiť najmenej 30 dní pred vstúpením zmeny v platnosť.
 2. Pri výpočte úhrady za užívanie Služby sa Poskytovateľ riadi počtom E-mailov a/alebo SMS Správ odoslaných prostredníctvom Služby. Počet doručených E-mailov a/alebo SMS Správ nemá na výpočet úhrady vplyv.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že každá odoslaná testovacia SMS Správa je spoplatnená podľa Cenníka rovnako ako štandardná SMS Správa.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že každé oznámenie, rozosielané pomocou SMS Správy, ktoré bude obsahovať viac než 160 znakov, bude rozdelené do viacerých SMS Správ, pričom každá z týchto SMS Správ môže obsahovať maximálne 140 znakov. To znamená, že napr. oznámenie obsahujúce viac než 280 znakov a menej než 420 bude rozdelené do troch SMS Správ. Každá SMS Správa, aj keď obsahujúca len časť oznámenia, bude spoplatnená podľa Cenníka.
 5. Užívateľ hradí Službu buď prostredníctvom predom zakúpeného kreditu, ktorý bude Užívateľ postupne čerpať, alebo na základe faktúry - daňového dokladu, vystavenej Poskytovateľom a zaslanej Užívateľovi, a to bankovým prevodom alebo pomocou platobného systému.
 6. Kredit sa dá zakúpiť prevodom peňažných prostriedkov z bankového účtu alebo pomocou platobného systému elektronickými platovými prostriedkami (kreditná karta apod.). Služba bude Uživateľovi aktivovaná po pripísaní peňažných prostriedkov v dohodnutej výške na zvláštny účet Užívateľa zriadený Poskytovateľom. Na základe zaslaných peňažných prostriedkov bude Poskytovateľ vystavovať Užívateľovi faktúry - daňové doklady v elektronickej podobe vo formáte PDF, ku ktorým bude mat Užívateľ prístup na Webových stránkach Poskytovateľa.
 7. Užívateľ Služby Mailkit Syndicate a Služby Mailkit Agency je vedľa úhrady Služby povinný zaplatiť rovnako poplatok za zriadenie Služby Mailkit Syndicate alebo Služby Mailkit Agency, ktorá mu bude aktivovaná až po uhradení tohoto poplatku.
 8. Užívateľ Služby Mailkit Base si môže predplatiť možnosť náhľadu e-mailov, ktoré hodlá odoslať v rámci Služby email, pred ich odoslaním Zákazníkom. Predplatné je hradené vždy na jeden rok vo výške podľa Cenníku na základe zálohovej faktúry, vystavenej Poskytovateľom a zaslanej Užívateľovi, a to bankovým prevodom alebo pomocou platobného systému. Užívatelia Služby Mailkit Syndicate a Služby Mailkit Agency majú možnosť náhľadu k dispozícii zdarma.
 9. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby Užívateľovi v prípade omeškania Užívateľa s úhradou akejkoľvek čiastky, ktorú je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi v súvislosti s užívaním Služby. Poskytovateľ je oprávnený účtovať si za opätovné aktivovanie Služby zriaďovací poplatok (alebo poplatok za zriadenie Služby) podľa Cenníka.
 10. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky, ktorú je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi v súvislosti s užívaním Služby, sa Užívateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Právo Poskytovateľa na náhradu ujmy (škody i nemajetkovej ujmy) tým nie je dotknuté.
 11. Akékoľvek námietky voči faktúram vystaveným Poskytovateľom Užívateľovi je Užívateľ oprávnený uplatniť u Poskytovateľa iba písomne a v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry Užívateľovi. V prípade že Užívateľ v tejto lehote námietky neuplatní, platí, že žiadne námietky voči vystavenej faktúre ani fakturovanej čiastke nemá. V prípade oprávnenosti námietok Užívateľa uplatnených u Poskytovateľa v súlade s ustanoveniami tohoto odstavca Podmienok sa Poskytovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu vystaviť Užívateľovi opravnú faktúru.

Ukončenie platnosti Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú alebo na dobu neurčitú podľa dohody Poskytovateľa a Užívateľa.
 2. Platnosť Zmluvy môže byť kedykoľvek ukončená dohodou Poskytovateľa a Užívateľa.
 3. Poskytovateľ i Užívateľ majú právo Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú kedykoľvek vypovedať, a to i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane doporučeným listom. Výpovedná doba činí 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca následujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 4. Ak dôjde k výpovedi Zmluvy Užívateľom, nemá tento Užívateľ nárok na vrátenie už zaplateného nevyužitého kreditu na úhradu Služby a nie je oprávnený tento kredit použiť na úhradu iných svojich záväzkov voči Poskytovateľovi
 5. Ak dôjde k výpovedi Zmluvy Užívateľom, ktorý hradí Službu email a/ alebo Službu SMS na základe faktúry, je tento Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi vystavenej faktúry za obdobie od dátumu poslednej fakturácie do dňa ukončenia výpovednej doby. Ak dôjde k výpovedi Zmluvy Užívateľom, ktorý si predplatil možnosť náhľadov e-mailov, ktoré hodlá odoslať v rámci Služby email, pred ich odoslaním Zákazníkom, nemá tento Užívateľ nárok na vrátenie už zaplateného predplatného a nie je oprávnený toto predplatné použiť na úhradu iných svojich záväzkov voči Poskytovateľovi.
 6. Ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle ust. § 419 občianskeho zákonníka, tj. uzatvára Zmluvu mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "Spotrebiteľ"), je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od jej uzavretia. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný informovať Poskytovateľa o odstúpení od Zmluvy formou jednostranného právneho jednania (napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb). Aby bola lehota pre odstúpenie zachovaná, postačuje odoslať odstúpenie od Zmluvy Poskytovateľovi pred uplynutím Príslušnej lehoty.

Osobné dáta a dôvernosť informácií

 1. Užívateľ dáva Poskytovateľovi v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov, získaných Poskytovateľom, pre ich interné využitie Poskytovateľom a pre marketingové účely Poskytovateľa súvisiace s prevádzkovaním Služby.
 2. Užívateľ prehlasuje, že ako správca osobných údajov Zákazníkov splnil ku dňu uzavretia Zmluvy všetky svoje povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov vrátane získania súhlasu subjektov údajov so spracovávaním ich osobných údajov, a zaväzuje sa tieto povinnosti plniť po celú dobu trvania Zmluvy. Ak vznikne Poskytovateľovi v dôsledku nesplnenia povinností Užívateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov ujma (škoda i nemajetková ujma), zaväzuje sa Užívateľ Poskytovateľovi túto ujmu v plnom rozsahu nahradiť. Ujmou vzniknutou Poskytovateľovi sa pre účely tohoto ustanovenia rozumie hlavne (i) náhrada ujmy (škody i nemajetkovej ujmy)subjektom údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a (ii) pokuty uloženej Úradom pre ochranu osobných údajov či iným správnym úradom.
 3. Poskytovateľ a Užívateľ si v zmysle § 6 Zákona o ochrane osobných údajov zjednávajú, že Poskytovateľ ako spracovateľ bude spracovávať následujúce osobné údaje Zákazníkov: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu a stav tohoto účtu, prípadne ďalšie údaje podľa potreby Užívateľa. Poskytovateľ bude uvedené osobné údaje spracovávať za účelom prevádzkovania Služby na základe Zmluvy. Toto ujednanie platí po dobu trvania Zmluvy. Osobné údaje budú pred ich zneužitím technicky a organizačne zabezpečené následujúcim spôsobom: Prístup k osobným údajom majú len poverené osoby Poskytovateľa, servery sú uzamknuté v serverovni. Zálohy dát sa prevádzajú do inej lokality šifrovaným prenosom a prístup k nim majú len poverené osoby Poskytovateľa.

Reklamácie

 1. V prípade, že dôjde z dôvodov na strane Poskytovateľa (i) k vadám poskytovanej Služby alebo (ii) k neposkytnutiu Služby, je Užívateľ oprávnený tieto vady u Poskytovateľa reklamovať. Vady Služby možno Užívateľom u Poskytovateľa reklamovať v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa, keď tieto vady Užívateľ zistil alebo mohol zistiť. Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciou uplatnenou Užívateľom podľa tohoto odstavca Podmienok prejednať v lehote do desiatich pracovných dní od okamihu doručenia písomnej reklamácie Užívateľa Poskytovateľovi a podľa svojich možností zjednať nápravu závadného stavu bez zbytočného odkladu. Užívateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. V prípade oprávnenosti uplatnenej reklamácie má Užívateľ nárok na vrátenie čerpaného kreditu. Pokiaľ Užívateľ hradí Službu email a/alebo Službu SMS na základe faktúry, nebude mu chybná časť poskytnutého plnenia účtovaná. Ustanovenie občianskeho zákonníka, upravujúce práva zo zodpovednosti za vady, sa vo vzťahoch medzi Užívateľom a Poskytovateľom nepoužije, pretože je nahradené ujednaním v tomto odstavci Podmienok.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za znemožnenie či obmedzenie užívánia Služby Užívateľom, spôsobené poruchami prevádzky siete Internet, ako aj inými okolnosťami technickej povahy, ktoré Poskytovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ich riešenie vyžaduje súčinnosť tretích strán.
 3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát jednotlivých Užívateľov. Poskytovateľ zodpovedá iba za stratu dát, ktoré získal sám svojou činnosťou podľa Zmluvy, tj. hlavne za informácie o doručení E-mailov a/alebo SMS Správ (pokiaľ sú k dispozícii), nezodpovedá však za stratu dát Uživateľov, tj. za obsah E-mailov a/alebo SMS Správ, zoznamy Zákazníkov apod. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch porúch technickej povahy na strane Užívateľa či v sieti Internet obmedziť či dočasne zastaviť poskytovania Služby. O tejto skutočnosti sa Poskytovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Užívateľa.
 4. Ak informuje Zákazník Poskytovateľa na základe E-mailu a/alebo SMS Správy obdržaných od Užívateľa, že si nepraje, aby mu boli ďalej zasielané E-maily a/nebo SMS Správy, je Poskytovateľ oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa takého Zákazníka odstrániť zo zoznamu adresátov E-mailov a/ alebo SMS Správ. Rovnaké právo má Poskytovateľ aj v prípade, ak bude Zákazník informovať Poskytovateľa, že ním obdržané E-maily a/alebo SMS Správy neobsahujú náležitosti stanovené týmito Podmienkami či sa podľa názoru Zákazníka jedná o spam. Poskytovateľ sa zaväzuje skutočnosti uvedené v tomto ustanovení Užívateľovi oznámiť.
 5. Ak vzniknú Poskytovateľovi akékoľvek náklady v súvislosti so sťažnosťami Zákazníkov na Užívateľa, zaväzuje sa Užívateľ nahradiť Poskytovateľovi tieto náklady a všetku ujmu (škodu i nemajetkovú ujmu), ktorá Poskytovateľovi vznikne.

Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ prehlasuje, že súhlasí s obsahom týchto Podmienok. Tieto obchodné podmienky sú umiestnené na Webových stránkach Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený kdekoľvek v prípade potreby tieto Podmienky jednostranne zmeniť. Zmenu Podmienok je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi písomne alebo e-mailom najmenej 30 dní pred vstúpením zmeny v platnosť. Užívateľ je oprávnený v lehote do 10 dní od obdržania správy Poskytovateľa o zmene Podmienok túto zmenu odmietnuť a písomne vypovedať z tohoto dôvodu Zmluvu, pričom výpovedná lehota činí 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi.
 2. Tieto Podmienky a všetky právne vzťahy medzi Užívateľom a Poskytovateľom, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služby Užívateľovi, sa riadi právom Českej republiky. Ak vznikne z právneho vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom spor, je k riešeniu tohoto sporu príslušný súd Českej republiky. Miestna príslušnosť v rámci Českej republiky bude určená podľa sídla Poskytovateľa.
 3. Sťažnosti a pripomienky Spotrebiteľa, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom, vybavuje Poskytovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi, kedy sťažnosti a pripomienky môže Spotrebiteľ uplatniť telefonicky na tel. čísle +420 778 535 877 či emailom na emailovej adrese helpdesk@mailkit.eu. Pokiaľ je sťažnosť svojim obsahom reklamáciou, bude táto sťažnosť vybavená ako reklamácia. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami môžu obracať rovnako na orgány dohľadu a štátneho dozoru, hlavne na Českú obchodnú inšpekciu či Úrad pre ochranu osobných údajov.
 4. V prípade uzavretia Zmluvy so Spotrebiteľom prostredníctvom Internetu nebude uzavretá Zmluva uložená u Poskytovateľa a Poskytovateľ k nej neumožní Spotrebiteľovi prístup. Spotrebiteľovi budú bezprostredne po uzavretí Zmluvy prostredníctvom Internetu poskytnuté v elektronickej podobe údaje o uzavrenej Zmluve a text Podmienok.
 5. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom možno uzavrieť iba v českom, slovenskom a anglickom jazyku.
 6. Toto aktuálne znenie Podmienok je platné a účinné od 1.2.2016.