Mailkit 

Hľadám

Hladať

Lékárna.cz: Engagement score v praxi

Spoločnosť Pears Health Cyber, prevádzkovateľ serverov Lekarna.cz a Mojalekaren.sk, patrí medzi našich najprogresívnejších zákazníkov a vždy hľadá spôsoby ku zvyšovaniu efektivity kampaní.

Lékárna.cz: Engagement score v praxi

Spoločnosť Pears Health Cyber, prevádzkovateľ serverov Lekarna.cz a Mojalekaren.sk, patrí medzi našich najprogresívnejších zákazníkov a vždy hľadá spôsoby ku zvyšovaniu efektivity kampaní.

Už niekoľko mesiacov je v Mailkite k dispozícii funkčnosť engagement score, ktorá hodnotí príjemcov správ a priradzuje im hodnotenie podľa miery zapojenia, teda ich záujmu o zasielané e-maily a poskytované služby odosielateľa. Bolo samozrejmé, že Lekarna.cz túto možnosť využije ku zvýšeniu účinnosti svojich kampaní.

K overeniu účinnosti engagement score bola zvolená pravidelná grafická kampaň. Táto kampaň bola doposiaľ odosielaná za použitia manuálnej segmentácie príjemcov podľa ich predchádzajúcich nákupov a iba príležitostne dochádzalo k osloveniu kompletného portfólia aktívnych príjemcov. Ako taká má teda kampaň stabilné výsledky a dobre sa na nej prejavujú zmeny či už v predmete správy alebo cielenia.

Lekarna.cz si pre overenie prínosu zvolila sama konkrétne rozosielky, pri ktorých si v aplikácii Mailkit sama definovala segmentáciu podľa engagement score príjemcov. Výsledky presiahli všetky očakávania a to do tej miery, že nás Lekarna.cz požiadala o kontrolu dát, či nedošlo v systéme ku chybe v meraní.

 

Na grafe je znázornený počet doručených adresátov v rozosielke a open-rate každej rozosielky. Dáta vychádzajú z rozosielok kampaní v období od 1. januára 2016 do 21. júna 2016 s vyhodnotením dát k 28. júnu.

Tmavo zvýraznené sú stĺpce rozosielok, pri ktorých bola využitá segmentácia podľa engagement score (stĺpce 10,17,21) a ich miera otvorenia vždy prekročila hranicu 70 %. Je tu taktiež dobre viditeľné, že menšie rozosielky, ktoré boli realizované na základe segmentácie podľa záujmu príjemcov majú o 5 % vyššiu mieru otvorenia než plošné kampane (5,8,16,18,20).

Nezanedbateľná je i otázka ekonomického prínosu takto segmentovaných kampaní, to je znázornené na nasledujúcom grafe:

Výkon kampaní je tu znázornený z pohľadu pomera kliknutí (CTR stĺpce), pomeru otvorení (Open rate červená) a tržieb prepočítaných na odoslanú správu (RPM zelená).

I v prípade obchodných výsledkov je celkom jednoznačne poznať vplyv segmentácie podľa engagement score. Zvýšený nárast RPM u rozosielok 11-15 bol daný výpredajovými ponukami v týchto rozosielkach. Naopak kampane segmentované podľa engagement score neobsahovali žiadne motivátory v predmete a ani v obsahu správy.

Klient bol s výsledkami realizovaných kampaní spokojný. “Výsledky testovania engagement score nás veľmi príjemne prekvapili. Z princípu funkcie sme čakali veľmi slušné výsledky, ale určite nie open rate cez 70 % či päťnásobný výnos na jeden odoslaný email. Funkcia nám pomáha osloviť relevantné publikum, ktoré má o naše plošné ponuky skutočne záujem, zatiaľ čo tých ostatných si môžeme šetriť a cieliť na nich viac individuálne,” hovorí Milan Duda, manažér marketingu v Lekarna.cz.

Samozrejme využitie engagement score nie je obmedzené iba na cielenie za účelom maximalizácie výnosov z aktívnych zákazníkov, ale dá sa veľmi efektívne využiť ako metóda na oslovovanie neaktívnych zákazníkov a na ich reaktiváciu. viac informácií o engagement score nájdete v článku, ktorý sa venoval jeho fungovaniu a možnostiam, alebo sa neváhajte na nás obrátiť.