Mailkit 

Hľadám

Hladať

Personalizácia nie je len oslovenie

Často sa hovorí o tom, ako je dôležitá personalizácia, ale málokto dokáže povedať, ako a čo sa dá personalizovať a tak zostáva obecná predstava, že personalizácia je oslovenie príjemcu. Personalizáciou sa však rozumie omnoho viac a ono oslovenie je tou najjednoduchšou a najmenej efektívnou formou.

Personalizácia nie je len oslovenie

Často sa hovorí o tom, ako je dôležitá personalizácia, ale málokto dokáže povedať, ako a čo sa dá personalizovať a tak zostáva obecná predstava, že personalizácia je oslovenie príjemcu. Personalizáciou sa však rozumie omnoho viac a ono oslovenie je tou najjednoduchšou a najmenej efektívnou formou.

Už v minulosti sme sa na našom blogu niekoľkokrát venovali otázkam personalizácie a kam až môže zájsť. Venovali sme sa personalizovaným podpisom, dynamickému obsahu a nakoniec i tomu triviálnemu osloveniu. Samozrejme ideálna je kombinácia viacerých metód personalizácie, aby príjemca vedel, že sa mu venujete s patričnou starostlivosťou a vašu správu považoval za službu, ktorá je mu prínosná. Preto sa tento krát budeme venovať veľmi opomínanej možnosti a to personalizácii názvu odosielateľa.

Či už podnikáte v odbore B2B alebo B2C, využití pre personalizáciu názvu odosielateľa je mnoho. Veľkoobchody majú obvykle predajcov rozdelených medzi obchodníkov, banky či poisťovne prideľujú na pobočkách klientom zástupcov, telekomunikačný operátor vyhradenú zákaznícku podporu a takto by sa dalo pokračovať.

Tak, ako so všetkým, i s personalizáciou názvu odosielateľa existuje mnoho spôsobov, ako toto docieliť. Najbežnejším je manuálne rozsegmentovanie príjemcov podľa odosielateľa, vytvorenie jednotlivých zoznamov príjemcov pre každý segment a následne príprava kampaní pre každý segment, kde každá kampaň má iného odosielateľa. Samozrejme je to možnosť, ale ako náhle sa jedná o viac než 3-5 zoznamov a s tým súvisiacich kampaní, tak sa jedná o časovo veľmi náročný proces, ktorý je samozrejme náchylný na chyby. Toto riešenie je samozrejme možné aplikovať v akomkoľvek nástroji či už amatérskom alebo profesionálnom.

Druhou možnosťou je využitie dynamickej segmentácie podľa príznaku v zozname príjemcov a následnej príprave niekoľkých kampaní pre jednotlivé segmenty, kde každá kampaň má iného odosielateľa a používa inú časť dynamického segmentu. Táto metóda ušetrí veľa času na rozdeľovanie zoznamu do podzoznamov a ich údržbu, pretože segment je definovaný podmienkou u každej kampane. Nevýhodou je, že v prípade vzniku nového segmentu, napr. nástup nového obchodného zástupcu je nutné nadefinovať novú kampaň, nový segment a často i upraviť segmentáciu u súčasných kampaní. Samozrejme v prípade potreby ďalšej segmentácie je nutné upraviť pravidlá všetkých kampaní a to je opäť časovo náročné a náchylné na chyby. Táto metóda je časovo menej náročná na prípravu, ale stále vyžaduje pomerne veľké úsilie a nie je vhodná pre plne automatizované kampane. Použitie tejto metódy je potom dostupné väčšinou iba u pokročilých nástrojov, ktoré poskytujú dynamickú segmentáciu príjemcov.

Posledná, a samozrejme najefektívnejšia možnosť, je celkom automatická personalizácia názvu odosielateľa na základe údajov v zozname príjemcov. Pri tejto metóde sa potom používa jeden zoznam príjemcov a jedna kampaň s premenným odosielateľom. Samozrejme v prípade potreby oslovenia obmedzeného segmentu príjemcov (napr. podľa pohlavia, dátumu posledného nákupu, atď.) sa pravidlo segmentácie vytvára len jedenkrát a potom riziko chyby je mizivé. Časové náklady na prípravu a správu takejto kampane sú potom minimálne a kampaň môže byť plne automatizovaná. Túto možnosť poskytujú len tie najpokročilejšie nástroje a Mailkit nie je výnimkou, preto sa pozrieme ako kampaň s personalizovaným názvom odosielateľa pripraviť.

Príprava zoznamu príjemcov

Prvým predpokladom je správne pripravený zoznam príjemcov, v ktorom bude u každého príjemcu uvedený požadovaný názov odosielateľa a prípadne i adresa pre odpovede. Pre názornosť si to predvedieme na importe príjemcov z XLS súboru, ale samozrejme odporúčame zoznamy príjemcov aktualizovať automatizovane pomocou dátových zdrojov.

Na obrázku je vidieť, že sme pri importe zvolili párovanie mena príjemcu do poľa Celé jméno, jeho e-mail do poľa E-mail, názov odosielateľa potom do poľa  Vlastní 25 a e-email odosielateľa do poľa Odpovědi na. Toto je samozrejme minimalistické nastavenie pre účely demonštrácie a dá sa zvoliť vlastný spôsob priradenia poľa s názvom odosielateľa do ktoréhokoľvek Vlastného poľa podľa potreby. Naopak, adresa pre odpovede musí byť v poli Odpovědi na, ak sa má použiť.

V ďalšom kroku si potom pripravíme odosielajúcu adresu s personalizáciou pre našu kampaň či kampane. Jej pridanie vykonáme v  Profile, rovnako ako sa pridáva akákoľvek iná odosielajúca adresa, iba s tým že do názvu odosielateľa vložíme personalizačný tag.

V tomto prípade sme použili formát názvu odosielateľa "Firma XYZ - [CUSTOM25]", pretože chceme, aby v e-maile bol odosielateľ identifikovaný názvom firmy i svojím menom a vieme, že sme si meno importovali do poľa Vlastní 25 (CUSTOM25). Samozrejme je možné takto mať v názve i viacero premenných z informácií o príjemcovi, alebo i premenné predávané z API volaní. Kampaň odosielaná z tejto odosielajúcej adresy potom každému príjemcovi príde s iným názvom odosielateľa a inou adresou pre odpoveď. Jozef Novák tak dostane správu od "Firma XYZ - Adriana Nová" z adresy komunikace@firma.cz a pokiaľ odpovie na správu, tak bude odpovedať na adresu adriana@firma.cx.

S takto nastavenou personalizáciou názvu odosielateľa je potom hračka realizovať kampane, či už manuálne alebo automatické, na všetkých príjemcov, alebo dynamické segmenty a to s použitím jedného jediného zoznamu. Samozrejme je celkom na vás, akú si zvolíte formu názvu odosielateľa a koľko do názvu zahrniete personalizovaných údajov. V prípade, že budete mať záujem o pomoc pri nastavovaní vašich kampaní, alebo konzultácie, neváhajte nás kontaktovať.