Mailkit 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
pro poskytování služby Mailkit

Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Obchodní společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Praha 8, Novákových 970/41, PSČ: 180 00, IČ: 26449901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83047 (dále jen „Poskytovatel“) je poskytovatelem služby Mailkit, spočívající v zajištění software a dalších nástrojů pro (i) tzv. email marketing, jehož prostřednictvím mohou fyzické či právnické osoby (dále jen „Uživatelé či Uživatel“) v rámci marketingové strategie oslovovat své zákazníky (dále jen „Zákazníci“) elektronickou formou na síti Internet pomocí e-mailů (dále jen „Služba email“), a pro (ii) SMS marketing, jehož prostřednictvím mohou Uživatelé v rámci marketingové strategie oslovovat Zákazníky pomocí zasílání SMS zpráv na mobilní telefony Zákazníků (dále jen „Služba SMS“), (Služba email a Služba SMS společně dále také jen „Služba“).

Typ Služby nabízené Poskytovatelem

 1. Poskytovatel nabízí Uživatelům následující typy Služby:
  1. Mailkit Base. Uživatelé Služby typu Mailkit Base jsou oprávněni využívat základní verzi Služby - viz popis této služby na webové stránce Poskytovatele na adrese www.mailkit.cz (dále jen „Webová stránka Poskytovatele“) (dále jen „Služba Mailkit Base“);
  2. Mailkit Syndicate. Uživatelé Služby typu Mailkit Syndicate jsou oprávněni užívat plnou verzi Služby - viz popis této služby na Webové stránce Poskytovatele (dále jen „Služba Mailkit Syndicate“);
  3. Mailkit Agency. Uživatelé služby typu Mailkit Agency jsou oprávněni užívat plnou verzi Služby - viz popis této služby na Webové stránce Poskytovatele (dále jen „Služba Mailkit Agency“).

Registrace Uživatele a uzavření smlouvy o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“)

 1. Podmínkou pro zahájení poskytování Služby Mailkit Base Uživateli je on-line registrace Uživatele prostřednictvím Webové stránky Poskytovatele. Smlouva o poskytování služby Mailkit Base je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel při registraci kliknutím elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování Služby Mailkit Base.
 2. Podmínkou pro zahájení poskytování Služby Mailkit Syndicate Uživateli je uzavření písemné Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a vyjádření souhlasu Uživatele s těmito Podmínkami.
 3. Podmínkou pro zahájení poskytování Služby Mailkit Agency Uživateli je uzavření písemné Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a vyjádření souhlasu Uživatele s těmito Podmínkami.
 4. Při uzavření Smlouvy si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo pro využívání Služby. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Podmínky poskytování Služby

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby obsah e-mailů a/nebo SMS zpráv zasílaných prostřednictvím Služby Zákazníkům (dále jen „e-mail“ a „SMS Zprávy“) nebyl v rozporu s platnými právními předpisy (zejména s předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele, společenských menšin a práva na soukromí) (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník nebo s dobrými mravy (tzv. „boni mores“) v uvedených státech. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS Zpráv je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto odstavci, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tento obsah z E-mailů a/nebo SMS Zpráv odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Poruší-li Uživatel svoji povinnost podle tohoto odstavce Podmínek, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
 2. Použije-li Uživatel v E-mailech a/nebo SMS Zprávách obrázky, text či jiné prvky, na kterých váznou práva třetích osob, zejména autorská a průmyslová práva, je Uživatel povinen v případech, kde to ukládá platný právní předpis (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník, obstarat si nejpozději ke dni zahájení rozesílání E-mailů a/nebo SMS Zpráv Zákazníkům na vlastní náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Poskytovatele je Uživatel povinen takový souhlas předložit Poskytovateli k nahlédnutí. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS Zpráv je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto odstavci, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tento obsah z E-mailů a/nebo SMS Zpráv odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Poruší-li Uživatel svoji povinnost podle tohoto odstavce Podmínek, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků oprávněných osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a oprávněných osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo oprávněným osobám uhradit.
 3. Uživatel se zavazuje zajistit, aby E-maily a/nebo SMS Zprávy rozesílané jeho Zákazníkům neměly podobu spamu. Pro účely těchto Podmínek se za spam považuje jakékoli nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím e-mailu a/ nebo SMS zprávy příjemci bez jeho předchozího souhlasu (dále jen „Spam“). Za Spam se dále také považuje jakékoli sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, i služeb nebo image podniku fyzické nebo právnické osoby (dále jen “Obchodní sdělení“), které:
  1. není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení;
  2. skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje;
  3. je zasláno bez platné adresy (e-mailové adresy v případě Služby email nebo telefonního čísla v případě Služby SMS), na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.
  Za Spam se dále považuje i E-mail a/nebo SMS Zpráva, zaslané Zákazníkovi poté, co Zákazník uvědomil Uživatele, že si další zasílání E-mailů a/nebo SMS Zpráv od tohoto Uživatele nepřeje. Za Spam se rovněž považuje i E-mail a/nebo SMS Zpráva, jejichž obsah se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch.
 4. Zjistí-li Poskytovatel, že E-maily a/nebo SMS Zprávy lze dle jeho názoru považovat za Spam, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tyto E-maily a/nebo SMS Zprávy odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Uživatel nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení jeho povinnosti nezasílat E-maily a/nebo SMS Zprávy, které mohou být považovány za Spam, vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
 5. Poskytovatel je za účelem prověření souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy a prověření, zda se nejedná o Spam, oprávněn provádět kontrolu obsahu E-mailů a/nebo SMS Zpráv.
 6. Uživatel se zavazuje, že bude pro zasílání E-mailů používat pouze e-mailové adresy těch Zákazníků, kteří mu k zasílání E-mailů prokazatelně udělili předchozí souhlas nebo se kterými má Uživatel prokazatelně již existující vztah a získal od nich v rámci tohoto vztahu jejich e-mailové adresy. Uživatel se zavazuje, že bude pro zasílání SMS Zpráv používat pouze telefonní čísla těch Zákazníků, kteří mu k zasílání SMS Zpráv prokazatelně udělili předchozí souhlas nebo se kterými má Uživatel prokazatelně již existující vztah a získal od nich v rámci tohoto vztahu jejich telefonní čísla.
 7. Poskytovatel je u Služby Mailkit Base oprávněn stanovit limit pro objem dat obsažených v jednom E-mailu a/nebo SMS Zprávě.
 8. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy mu nevzniklo jakékoli právo (např. ve formě licence) k softwaru používaného Poskytovatelem při provozování Služby (dále jen „Software“). Uživatel se zavazuje, že bude Software využívat pouze pro svou potřebu v souvislosti s řádným využíváním Služby a pro účel, pro který byla Služba vytvořena, nezpřístupní jej žádným způsobem třetím osobám, a nebude provádět reverse engineering Softwaru ani se o to pokoušet.
 9. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozeslání E-mailů a/nebo SMS Zpráv, za jejich doručení Zákazníkům však nenese žádnou odpovědnost.

Povinné náležitosti obsahu E-mailů a SMS Zpráv

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:
  1. označení Uživatele, který E-maily rozesílá;
  2. e-mailová adresa, ze které byl E-mail odeslán, je funkční;
  3. platnou e-mailovou adresu, na kterou může Zákazník přímo a účinně zaslat Uživateli zprávu a Uživatele kontaktovat;
  4. viditelně umístěný odhlašovací odkaz, v podobě stanovené Poskytovatelem nebo jím předem schválené, pro automatizované odhlášení Zákazníkem, který může Zákazník použít k vyjádření svého nesouhlasu se zasíláním dalších E-mailů. Uvedený link musí být pro Zákazníka použitelný nejméně po dobu 30 dnů od odeslání E-mailu.Uživatel není po předchozím souhlasu Poskytovatele povinen uvést v E-mailu odhlašovací odkaz (tato výjimka se vztahuje na E-maily, které neobsahují Obchodní sdělení).
 2. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny SMS Zprávy rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:
  1. označení Uživatele, který SMS Zprávy rozesílá;
  2. platné telefonní číslo, na které může Zákazník přímo a účinně zaslat pomocí SMS zprávy informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly SMS Zprávy dále zasílány (např. zasláním SMS zprávy ve tvaru „ODHLASIT“), s upozorněním Zákazníka na toto jeho právo. Telefonní číslo musí být pro Zákazníka jasně viditelné a Uživatel není oprávněn toto číslo jakkoli pozměnit, odstranit či zneviditelnit. Uživatel není po předchozím souhlasu Poskytovatele povinen uvést v SMS Zprávě telefonní číslo pro zaslání odhlašovací zprávy (tato výjimka se vztahuje na SMS Zprávy, které neobsahují Obchodní sdělení).
 3. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechna Obchodní sdělení rozesílaná v E-mailech a/nebo SMS Zprávách pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovala kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci také jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení.
 4. Zjistí-li Poskytovatel, že E-maily a/nebo SMS Zprávy Uživatele neobsahují povinné náležitosti uvedené výše, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) zastavit další zasílání E-mailů a/nebo SMS Zpráv nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Uživateli. Poruší-li Uživatel uvedenou povinnost, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
 5. Uživatel se zavazuje sdělit Poskytovateli svoji adresu a telefonní číslo, na kterých je možno jej osobně/telefonicky kontaktovat. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas, aby Poskytovatel na výzvu Zákazníka sdělil uvedené údaje Zákazníkovi.

Technické požadavky pro užívání Služby

 1. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání Služby email je třeba z jeho strany splnit následující technické požadavky: internetový prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší, Mozilla Firefox 3 či další prohlížeče na bázi Gecko, Konqueror nebo Safari, platforma Windows, MacOS nebo UNIX. V případě použití jiného prohlížeče může být omezena funkcionalita systému a některé funkce nebudou zcela dostupné.
 2. Uživatel je dále srozuměn s tím, že pro vyšší kompatibilitu obsahu E-mailů je vhodné používat interní HTML editor nebo editory třetích stran, které generují HTML kód dle standardu W3C.
 3. Uživatel bere na vědomí, že podmínky doručování SMS Zpráv se u jednotlivých mobilních operátorů liší a mohou se pod dobu trvání Smlouvy měnit, což Poskytovatel nemůže nijak ovlivnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, nemajetkovou újmu či jakékoli jiné újmy, které Uživateli v souvislosti s rozdílnými podmínkami doručování u jednotlivých operátorů nebo v souvislosti se změnami těchto podmínek vzniknou.
 4. Uživatel rovněž bere na vědomí, že u Služby SMS z povahy věci nejsou k dispozici stejné statistiky doručení jako u Služby email, pouze informace o doručení SMS Zpráv, a to jen v případech, kdy příslušný mobilní operátor takovou informaci poskytuje.
 5. Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o přidělení tzv. textového označení odesílatele v SMS Zprávách (Uživatel tedy nebude v SMS Zprávách označen telefonním číslem, nýbrž textovým označením - názvem, který si zvolí). Uživatel bere na vědomí, že na přidělení textového označení není právní nárok.

Úhrada za Službu a platební podmínky

 1. Výše úhrady za Služby bude stanovena na základě ceníku umístěného na webové stránce Poskytovatele (dále jen „Ceník“). Poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání smluvního vztahu s Uživatelem výši poplatků a úhrad v Ceníku jednostranně upravit. Tuto změnu je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost.
 2. Při výpočtu úhrady za užívání Služby se Poskytovatel řídí počtem E-mailů a/nebo SMS Zpráv odeslaných prostřednictvím Služby. Počet doručených E-mailů a/nebo SMS Zpráv nemá na výpočet úhrady vliv.
 3. Uživatel bere na vědomí, že každá odeslaná testovací SMS Zpráva je zpoplatněna dle Ceníku stejně jako standardní SMS Zpráva.
 4. Uživatel bere na vědomí, že každé sdělení, rozesílané pomocí SMS Zprávy, které bude obsahovat více než 160 znaků, bude rozděleno do více SMS Zpráv, přičemž každá z těchto SMS Zpráv může obsahovat maximálně 140 znaků. To znamená, že např. sdělení obsahující více než 280 znaků a méně než 420 bude rozděleno do tří SMS Zpráv. Každá SMS Zpráva, obsahující byť jen část sdělení, bude zpoplatněna dle Ceníku.
 5. Uživatel hradí Službu buď prostřednictvím předem zakoupeného kreditu, který bude Uživatel postupně čerpat, nebo na základě faktury - daňového dokladu, vystavené Poskytovatelem a zaslané Uživateli, a to bankovním převodem nebo pomocí platebního systému.
 6. Kredit lze zakoupit převodem peněžních prostředků z bankovního účtu nebo pomocí platebního systému elektronickými platebními prostředky (kreditní karta apod.). Služba bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na zvláštní účet Uživatele zřízený Poskytovatelem. Na základě zaslaných peněžních prostředků bude Poskytovatel vystavovat Uživateli faktury - daňové doklady v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterým bude mít Uživatel přístup na Webových stránkách Poskytovatele.
 7. Uživatel Služby Mailkit Syndicate a Služby Mailkit Agency je vedle úhrady Služby povinen zaplatit rovněž poplatek za zřízení Služby Mailkit Syndicate nebo Služby Mailkit Agency, která mu bude aktivována až po uhrazení tohoto poplatku.
 8. Uživatel Služby Mailkit Base si může předplatit možnost náhledu e-mailů, které hodlá odeslat v rámci Služby email, před jejich odesláním Zákazníkům. Předplatné je hrazeno vždy na jeden rok ve výši dle Ceníku na základě zálohové faktury, vystavené Poskytovatelem a zaslané Uživateli, a to bankovním převodem nebo pomocí platebního systému. Uživatelé Služby Mailkit Syndicate a Služby Mailkit Agency mají možnost náhledů k dispozici zdarma.
 9. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby Uživateli v případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby. Poskytovatel je oprávněn účtovat si za opětovné aktivování Služby zřizovací poplatek (nebo poplatek za zřízení Služby) dle Ceníku.
 10. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno.
 11. Jakékoliv námitky vůči fakturám vystaveným Poskytovatelem Uživateli je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele pouze písemně a ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení příslušné faktury Uživateli. V případě že Uživatel v této lhůtě námitky neuplatní, platí, že žádné námitky vůči vystavené faktuře ani fakturované částce nemá. V případě oprávněnosti námitek Uživatele uplatněných u Poskytovatele v souladu s ustanoveními tohoto odstavce Podmínek se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit Uživateli opravnou fakturu.

Ukončení platnosti Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou dle dohody Poskytovatele a Uživatele.
 2. Platnost Smlouvy může být kdykoli ukončena dohodou Poskytovatele a Uživatele.
 3. Poskytovatel i Uživatel mají právo Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 4. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplaceného nevyužitého kreditu na úhradu Služby a není oprávněn tento kredit použít na úhradu jiných svých závazků vůči Poskytovateli
 5. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, který hradí Službu email a/ nebo Službu SMS na základě faktury, je tento Uživatel povinen zaplatit Poskytovatelem vystavené faktury za období od data poslední fakturace do dne skončení výpovědní doby. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, který si předplatil možnost náhledu e-mailů, které hodlá odeslat v rámci Služby email, před jejich odesláním Zákazníkům, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplaceného předplatného a není oprávněn toto předplatné použít na úhradu jiných svých závazků vůči Poskytovateli.
 6. Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, tj. uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Aby byla lhůta pro odstoupení zachována, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Poskytovateli před uplynutím příslušné lhůty.

Osobní data a důvěrnost informací

 1. Uživatel dává Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas ke zpracování svých osobních údajů, získaných Poskytovatelem, pro jejich interní využití Poskytovatelem a pro marketingové účely Poskytovatele související s provozováním Služby.
 2. Uživatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů Zákazníků splnil ke dni uzavření Smlouvy všechny své povinnosti dle Zákona o ochraně osobních údajů včetně získání souhlasu subjektů údajů se zpracováváním jejich osobních údajů, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu trvání Smlouvy. Vznikne-li Poskytovateli v důsledku nesplnění povinnosti Uživatele dle Zákona o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Uživatel Poskytovateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Poskytovateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy)subjektům údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.
 3. Poskytovatel a Uživatel si ve smyslu § 6 Zákona o ochraně osobních údajů sjednávají, že Poskytovatel jakožto zpracovatel bude zpracovávat následující osobní údaje Zákazníků: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a stav tohoto účtu, případně další údaje dle potřeby Uživatele. Poskytovatel bude uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem provozování Služby na základě Smlouvy. Toto ujednání platí po dobu trvání Smlouvy. Osobní údaje budou před jejich zneužitím technicky a organizačně zabezpečeny následujícím způsobem: Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Poskytovatele, servery jsou uzamčeny v serverovně. Zálohy dat se provádějí do jiné lokality šifrovaným přenosem a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Poskytovatele.

Reklamace

 1. V případě, že dojde z důvodů na straně Poskytovatele (i) k vadám poskytované Služby nebo (ii) k neposkytnutí Služby, je Uživatel oprávněn tyto vady u Poskytovatele reklamovat. Vady Služby lze Uživatelem u Poskytovatele reklamovat ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo mohl zjistit. Poskytovatel se zavazuje reklamaci uplatněnou Uživatelem podle tohoto odstavce Podmínek projednat ve lhůtě do deseti pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Uživatele Poskytovateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na vrácení čerpaného kreditu. Pokud Uživatel hradí Službu email a/nebo Službu SMS na základě faktury, nebude mu chybná část poskytnutého plnění účtována. Ustanovení občanského zákoníku, upravující práva z odpovědnosti za vady, se ve vztazích mezi Uživatelem a Poskytovatelem nepoužijí, neboť jsou nahrazena ujednáním v tomto odstavci Podmínek.
 2. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat jednotlivých Uživatelů. Poskytovatel odpovídá pouze za ztrátu dat, která získal sám svou činností dle Smlouvy, tj. zejména za informace o doručení E-mailů a/nebo SMS Zpráv (pokud jsou dispozici), neodpovídá však za ztrátu dat Uživatelů, tj. za obsah E-mailů a/nebo SMS Zpráv, seznamy Zákazníků apod. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby. O této skutečnosti se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Uživatele.
 4. Informuje-li Zákazník Poskytovatele na základě E-mailu a/nebo SMS Zprávy obdržených od Uživatele, že si nepřeje, aby mu byly dále zasílány E-maily a/nebo SMS Zprávy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele takového Zákazníka odstranit ze seznamu adresátů E-mailů a/ nebo SMS Zpráv. Stejné právo má Poskytovatel i v případě, bude-li Zákazník informovat Poskytovatele, že jím obdržené E-maily a/nebo SMS Zprávy neobsahují náležitosti stanovené těmito Podmínkami či se dle názoru Zákazníka jedná o spam. Poskytovatel se zavazuje skutečnosti uvedené v tomto ustanovení Uživateli oznámit.
 5. Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady v souvislosti se stížnostmi Zákazníků na Uživatele, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli tyto náklady a veškerou újmu (škodu i nemajetkovou újmu), která Poskytovateli vznikne.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s obsahem těchto Podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na Webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli písemně nebo e-mailem nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.
 2. Tyto Podmínky a veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytováním Služby Uživateli, se řídí právem České republiky. Vznikne-li z právního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem spor, je k řešení tohoto sporu příslušný soud České republiky. Místní příslušnost v rámci České republiky bude určena dle sídla Poskytovatele.
 3. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, vyřizuje Poskytovatel v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Spotřebitel uplatnit telefonicky na tel. čísle +420 778 535 877 či emailem na emailové adrese helpdesk@mailkit.eu. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, zejména na Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. V případě uzavření Smlouvy se Spotřebitelem prostřednictvím Internetu nebude uzavřená Smlouva uložena u Poskytovatele a Poskytovatel k ní neumožní Spotřebiteli přístup. Spotřebiteli budou bezprostředně po uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetu poskytnuty v elektronické podobě údaje o uzavřené Smlouvě a text Podmínek.
 5. Smlouvu mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem lze uzavřít pouze v českém a anglickém jazyce.
 6. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.2.2016.