Mailkit 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování služby Mailkit

vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") (dále jen "Podmínky")


Obchodní společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41, PSČ 18000, IČO: 26449901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 83047 (dále jen "Poskytovatel"), je poskytovatelem služby Mailkit, spočívající v zajištění software a dalších nástrojů pro přímý marketing, jehož prostřednictvím mohou fyzické či právnické osoby (dále jen "Uživatelé" či "Uživatel") v rámci marketingové strategie elektronickou formou na síti Internet pomocí přímé komunikace cíleně oslovovat své stávající i potenciální zákazníky (dále jen "Zákazníci") a vyhodnocovat úspěšnost těchto oslovení (dále jen "Služba Mailkit"). Poskytovatel též na základě individuálních objednávek Uživatele schválených Poskytovatelem poskytuje Služby konzultační podpory (dále jen "Služba konzultační podpory" a společně Služba Mailkit a Služba konzultační podpory jen "Služby"). Služby jsou podrobně popsány ve Specifikaci.

Registrace Uživatele a uzavření Smlouvy

 1. Podmínkou pro zahájení poskytování Služeb Uživateli je uzavření Smlouvy a vyjádření souhlasu Uživatele s těmito Podmínkami, a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě při registraci.
 2. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena podpisem Smlouvy oběma smluvními stranami, a to k okamžiku podpisu Smlouvy druhou ze smluvních stran. V případě uzavření Smlouvy v elektronické podobě je Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel při registraci elektronicky podepíše Smlouvu.
 3. Při uzavření Smlouvy si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo pro využívání Služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Podmínky poskytování Služby Mailkit

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby obsah sdělení zasílaných prostřednictvím Služby Mailkit Zákazníkům ("Sdělení") nebyl v rozporu s platnými právními předpisy (zejména s předpisy o regulaci reklamy a předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele, společenských menšin, osobních údajů a práva na soukromí) (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník nebo s dobrými mravy (tzv. "boni mores") v uvedených státech.
 2. Použije-li Uživatel ve Sdělení obrázky, text či jiné prvky, na kterých váznou práva třetích osob, zejména autorská, průmyslová a osobnostní práva, je Uživatel povinen v případech, kde to ukládá platný právní předpis (i) České republiky, (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo (iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník, obstarat si nejpozději ke dni zahájení rozesílání Sdělení Zákazníkům na vlastní náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Poskytovatele je Uživatel povinen takový souhlas předložit Poskytovateli k nahlédnutí.
 3. Uživatel se zavazuje zajistit, aby Sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb nebo image podniku fyzické nebo právnické osoby (dále jen "Obchodní sdělení"), rozesílané jeho Zákazníkům neměly podobu spamu (dále jen "Spam"). Pro účely těchto Podmínek se za Spam považuje jakékoli nevyžádané Obchodní sdělení zaslané příjemci bez jeho předchozího souhlasu získaného metodou double-opt in, tj. formou vyplnění formuláře na webu a následně potvrzením zájmu o zasílání těchto sdělení například prostřednictvím kliknutí na unikátní odkaz v e-mailu či odesláním verifikační SMS; Obchodní sdělení se však nepovažuje za Spam, pokud je zasíláno Zákazníkovi, s nímž je Uživatel v předchozím obchodním vztahu, pokud od něj Uživatel získal e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a Zákazník původně využití této adresy pro zasílání Obchodních sdělení neodmítl, ač mu toto odmítnutí Uživatel umožnil. Za Spam se dále také považuje jakékoli Sdělení, které neobsahuje povinné náležitosti obsahu Sdělení uvedené níže v článku "Povinné náležitosti obsahu Sdělení".
 4. Za Spam se dále považuje i Obchodní sdělení zaslané Zákazníkovi v případě, kdy Zákazník odmítl využití svých údajů pro účely zasílání Obchodních sdělení, nebo poté, co Zákazník odmítl souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření Obchodních sdělení nebo Zákazník uvědomil Uživatele, že si další zasílání Obchodních sdělení od tohoto Uživatele nepřeje.
 5. Za Spam se také považují Obchodní sdělení zaslaná Zákazníkovi, pokud se vztahují k výrobkům nebo službám, které nejsou poskytovány ze strany Uživatele, nebo které nejsou obdobné výrobkům či službám, v souvislosti s jejichž prodejem získal Uživatel e-mailovou adresu či telefonní číslo Zákazníka, pokud s tímto Zákazník nevyjádřil předchozí souhlas.
 6. Za Spam se dále považují Sdělení zaslaná Zákazníkovi v rozporu s platnými předpisy upravujícími zasílání nevyžádaných obchodních sdělení či ochranu osobních údajů , popř. jejichž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy dle odst. 1 tohoto článku.
 7. Poskytovatel je za účelem prověření souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a Podmínkami oprávněn provádět kontrolu obsahu Sdělení.
 8. Uživatel není oprávněn zasílat e-mailová Sdělení na e-mailové adresy získané ze zakoupených či zapůjčených seznamů e-mailových adres, náhodně generované e-mailové adresy či e-mailové adresy získané z internetu ani zastírat jejich původ, předmět, zdrojovou e-mailovou adresu či obsah.
 9. Uživatel je povinen zajistit, že e-mailem zasílaná Sdělení budou v souladu s aktuální best-practice v oblasti mailingu a splní následující statistické parametry, které budou Poskytovatelem vyhodnocovány pro každý kalendářní měsíc vždy po jeho skončení:
  Měřený ukazatelPovolená hodnotaPopis
  Nedoručitelné zprávy < 5 % Počet nedoručitelných adres z celkového počtu odeslaných zpráv v rámci rozesílky
  Odhlášení < 1 %  
  Blokované adresy < 15 % Počet adresátů v seznamu příjemců zablokovaných při kontrole validity adres
  Spam stížnosti < 0.1 % Počet spam stížností na realizovanou rozesílku s min. 1000 příjemci
  Disposable adresy a Spam pasti < 1 % max 250 Počet adresátů importovaných v průběhu 24 hodin identifikovaných jako dočasné adresy nebo spamové pasti
  Z8sahy spam pastí 0 Počet zpráv doručených do spamových pastí

  V případě, kdy e-mailem zasílaná Sdělení nesplní statistický parametr "Zásahy spam pastí", je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši dle Specifikace způsobem, kterým hradí Uživatel Službu; v případě prvního nesplnění tohoto parametru a prokazatelného zajištění nápravy je Poskytovatel oprávněn se nároku na zaplacení této smluvní pokuty vzdát. Tuto smluvní pokutu je Uživatel povinen uhradit spolu s fakturou za poskytování Služby, resp. v případě, kdy jsou Služby hrazeny prostřednictvím předem zakoupeného kreditu, do 30 dnů od doručení výzvy Poskytovatele, pokud nebyly uhrazeny snížením kreditu v příslušné výši ze strany Poskytovatele. Uhrazení této smluvní pokuty nemá vliv na další nároky Poskytovatele, a to včetně nároku na náhradu újmy.
 10. Uživatel je povinen zajistit, že Sdělení ve formě SMS zprávy budou Zákazníkům zasílána pouze v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin; Uživatel je po předchozím souhlasu Poskytovatele oprávněn zasílat Sdělení ve formě SMS zprávy také mimo toto časové rozmezí (tato výjimka se vztahuje na SMS zprávy, které neobsahují Obchodní sdělení).
 11. Poruší-li Uživatel svoji povinnost či pravidla podle tohoto článku Podmínek, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále v takovém případě povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
 12. Zjistí-li Poskytovatel, že Sdělení či jejich obsah je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto článku, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) tyto Sdělení odstranit, (ii) tento obsah ze Sdělení odstranit nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Mailkit Uživateli.
 13. Poskytovatel je u Služby Mailkit oprávněn stanovit limit pro objem dat obsažených v jednom e-mailu a/nebo počet znaků v SMS zprávě.
 14. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy mu nevzniklo jakékoli jiné právo k softwaru používanému Poskytovatelem při provozování Služby Mailkit (dále jen "Software") kromě práva na používání Softwaru pro svou potřebu v souvislosti s řádným využíváním Služby Mailkit, po dobu trvání Smlouvy a pro účel, pro který byla Služba vytvořena. Uživatel se zavazuje, že Software nezpřístupní žádným způsobem třetím osobám a nebude provádět reverse engineering Softwaru ani se o to pokoušet.
 15. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby Mailkit zajistit rozeslání e-mailů a/nebo SMS zpráv, za jejich doručení Zákazníkům však nenese žádnou odpovědnost.

Povinné náležitosti obsahu Sdělení

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechna Sdělení rozesílaná pomocí Služby Mailkit jeho Zákazníkům obsahovala následující náležitosti:
  1. označení Uživatele, který rozesílání Sdělení objednal, a Zákazníka, kterému je Sdělení zasíláno, zahrnující obchodní jméno (firmu), IČO, DIČ (pokud byly přiděleny);
  2. označení, že se jedná o Obchodní sdělení; Uživatel není po předchozím souhlasu Poskytovatele povinen uvést ve Sdělení informaci, že se jedná o Obchodní sdělení (tato výjimka se vztahuje na Sdělení, která nejsou Obchodními sděleními);
  3. v případě Sdělení zasílaného prostřednictvím e-mailu, e-mailovou adresu, ze které byl e-mail odeslán a která je funkční;
  4. platný kontakt Uživatele, na který může Zákazník přímo a účinně zaslat Uživateli zprávu o tom, že si nepřeje, aby mu byly Obchodní sdělení Uživatelem dále zasílány, a Uživatele kontaktovat (v případě Sdělení formou e-mailu, e-mailovou adresu, v případě Sdělení formou SMS zprávy, telefonní číslo, pokud je odlišné od čísla, z něhož byla SMS zpráva odeslána, apod.), instrukce k využití tohoto kontaktu a případně také odkaz na webovou stránku Uživatele s kontakty; tento kontakt musí být jasný a čitelný, Uživatel není oprávněn tento kontakt jakkoli pozměnit, odstranit či zneviditelnit a jeho zjištění nesmí vyžadovat jakoukoli aktivitu na straně Zákazníka; Uživatel není po předchozím souhlasu Poskytovatele povinen uvést ve Sdělení odhlašovací kontakt (tato výjimka se vztahuje na Sdělení, která nejsou Obchodními sděleními);
  5. v případě Sdělení zasílaného prostřednictvím e-mailu, viditelně umístěný odhlašovací odkaz, v podobě stanovené Poskytovatelem nebo jím předem schválené, pro automatizované odhlášení Zákazníkem, kterým může Zákazník odmítnout souhlas s využíváním jeho elektronického kontaktu pro šíření Obchodních sdělení. Uvedený odkaz musí být pro Zákazníka použitelný nejméně po dobu 30 dnů od odeslání e-mailu. Uživatel není po předchozím souhlasu Poskytovatele povinen uvést v e-mailu odhlašovací odkaz (tato výjimka se vztahuje na e-maily, které neobsahují Obchodní sdělení);
  6. v případě Sdělení obsahujícího informaci o cenách zboží či služeb jednoznačné vymezení, zda jsou ceny uváděny včetně daně z přidané hodnoty a jiných poplatků či bez nich, a výši takových daní a poplatků;
  7. veškeré další náležitosti požadované platnými právními předpisy pro konkrétní případy.
  Výše uvedené informace pro Uživatele musí být jasné a čitelné a jejich přečtení nesmí vyžadovat jakoukoli aktivitu na straně Uživatele (např. načtení obrázku, otevření stránky na odkazu apod.).
 2. Uživatel je povinen vždy postupovat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel je dále povinen přijmout, udržovat, zveřejnit a postupovat v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou plně v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
 3. Zjistí-li Poskytovatel, že Sdělení Uživatele neobsahují povinné náležitosti uvedené výše, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele (i) zastavit další zasílání Sdělení nebo (ii) zcela zastavit poskytování Služby Mailkit Uživateli. Poruší-li Uživatel uvedenou povinnost, nese veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
 4. Uživatel se zavazuje sdělit Poskytovateli svoji adresu a telefonní číslo, na kterých je možno jej osobně/telefonicky kontaktovat. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas, aby Poskytovatel na výzvu Zákazníka sdělil uvedené údaje Zákazníkovi.
 5. Informuje-li Zákazník Poskytovatele na základě Sdělení obdržených od Uživatele, že si nepřeje, aby mu byla dále zasílána Sdělení, nebo odmítne-li Zákazník souhlas s využíváním jeho elektronického kontaktu pro šíření Obchodních sdělení, je Poskytovatel povinen i bez předchozího souhlasu Uživatele takového Zákazníka odstranit ze seznamu adresátů Sdělení. Stejně může Poskytovatel postupovat i v případě, bude-li Zákazník informovat Poskytovatele, že jím obdržené Sdělení neobsahují náležitosti stanovené těmito Podmínkami či se dle názoru Zákazníka jedná o Spam.

Technické požadavky pro užívání Služby Mailkit

 1. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání Služby Mailkit je třeba z jeho strany splnit následující technické požadavky: internetový prohlížeč Internet Explorer 10 a vyšší, Mozilla Firefox 40 a vyšší či další prohlížeče na bázi Gecko, Chrome, Konqueror nebo Safari a další prohlížeče na bázi WebKit, platforma Windows, MacOS nebo UNIX. V případě použití nekompatibilního prohlížeče může být omezena funkcionalita systému a některé funkce nebudou zcela dostupné.
 2. Uživatel je dále srozuměn s tím, že pro vyšší kompatibilitu obsahu e-mailů je vhodné používat interní HTML editor nebo editory třetích stran, které generují HTML kód dle standardu W3C.
 3. Uživatel bere na vědomí, že podmínky doručování Sdělení se mohou u jednotlivých poskytovatelů po dobu trvání Smlouvy měnit, což Poskytovatel nemůže nijak ovlivnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, nemajetkovou újmu či jakékoli jiné újmy, které Uživateli v souvislosti s rozdílnými podmínkami doručování u jednotlivých poskytovatelů nebo v souvislosti se změnami těchto podmínek vzniknou.
 4. Uživatel rovněž bere na vědomí, že u některých Služeb Mailkit nejsou z povahy věci k dispozici detailní statistiky doručení.
 5. Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o přidělení tzv. textového označení odesílatele v SMS zprávách (Uživatel tedy nebude v SMS zprávách označen telefonním číslem, nýbrž textovým označením - názvem, který si zvolí). Uživatel bere na vědomí, že na přidělení textového označení není právní nárok.
 6. Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o přidělení dedikovaných IP adres. Poskytovatelem přidělené IP adresy budou určené k užívání Uživatelem po dobu využívání Služby Mailkit. Uživatel bere na vědomí, že na přidělení IP adres nemá právní nárok a po ukončení užívání Služby Mailkit zůstávají Poskytovateli.

Úhrada za Služby a platební podmínky

 1. Výše úhrady za Služby bude stanovena na základě Specifikace.
 2. Při výpočtu úhrady za užívání Služby Mailkit se Poskytovatel řídí záznamy Poskytovatele o užívání Služby Maillkit. Počet doručených Sdělení nemá na výpočet úhrady vliv. U SMS zpráv a případně i dalších zpráv dle Specifikace je podstatné účtování ze strany příslušných poskytovatelů.
 3. Uživatel bere na vědomí, že u Sdělení zasílaných prostřednictvím SMS zpráv dochází k jejich rozdělování na více SMS zpráv dle podmínek příslušného operátora; podstatné je vždy účtování ze strany příslušného operátora.
 4. Uživatel hradí Službu buď prostřednictvím předem zakoupeného kreditu, který bude Uživatel postupně čerpat, nebo na základě faktury - daňového dokladu, vystavené Poskytovatelem a zaslané Uživateli, a to bankovním převodem nebo pomocí platebního systému. Datum splatnosti faktury vystavené Poskytovatelem je vždy uvedeno na příslušné faktuře a činí nejméně 14 dní od vystavení faktury.
 5. Kredit lze zakoupit převodem peněžních prostředků z bankovního účtu nebo pomocí platebního systému elektronickými platebními prostředky (kreditní karta apod.). Služba bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na zvláštní účet Uživatele zřízený Poskytovatelem. Na základě zaslaných peněžních prostředků bude Poskytovatel vystavovat Uživateli faktury - daňové doklady v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterým bude mít Uživatel přístup v rozhraní Služeb.
 6. Uživatel může být vedle úhrady za Službu Mailkit povinen zaplatit rovněž poplatek za zřízení Služby Mailkit, a to dle Specifikace; v takovém případě bude Služba Mailkit aktivována až po uhrazení tohoto poplatku.
 7. Ve Specifikaci může být definován počet náhledu e-mailů, které Uživatel hodlá odeslat Zákazníkům, jejichž zobrazení je v ceně příslušné Služby Mailkit. Zobrazení jakéhokoli počtu dodatečných náhledů je zpoplatněno dle Specifikace.
 8. Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup k účtu Uživateli v případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služeb. K zablokování přístupu k účtu je Poskytovatel oprávněn přistoupit v případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou ceny za poskytované Služby po dobu delší než 45 dní. O opětovné odblokování přístupu k účtu může Uživatel za předpokladu vyrovnání všech splatných závazků požádat do uplynutí 3 kalendářních měsíců od data zablokování přístupu k účtu, nejpozději však do skončení účinnosti Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn účtovat si za opětovné odblokování přístupu k účtu zřizovací poplatek (nebo poplatek za zřízení Služby) dle Specifikace. Zablokování přístupu Uživatele k účtu nemá vliv na povinnost Uživatele hradit sjednanou cenu za poskytování Služeb.
 9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služeb, se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Právo Poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno.
 10. Jakékoliv námitky vůči fakturám vystaveným Poskytovatelem je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele pouze písemně a ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení příslušné faktury Uživateli. V případě že Uživatel v této lhůtě námitky neuplatní, platí, že žádné námitky vůči vystavené faktuře ani fakturované částce nemá. V případě oprávněnosti námitek Uživatele uplatněných u Poskytovatele v souladu s ustanoveními tohoto odstavce Podmínek se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit Uživateli opravnou fakturu.

Doba poskytování Služeb a účinnosti Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou dle dohody Poskytovatele a Uživatele. Služby Mailkit jsou poskytovány po celou dobu účinnosti Smlouvy. Služby konzultační podpory jsou poskytovány na základě individuálních objednávek Uživatele schválených Poskytovatelem.
 2. Službu konzultační podpory je možné ukončit samostatně v souladu s dohodnutou dobou poskytování. Službu Mailkit nelze samostatně ukončit, ukončením poskytování Služby Mailkit dochází k ukončení účinnosti Smlouvy. V případě ukončení účinnosti Smlouvy dochází k ukončení poskytování Služeb Mailkit a Služeb konzultační podpory.
 3. V případě poskytování Služby Mailkit či uzavření Smlouvy na dobu určitou platí, že pokud některá smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně doporučeným dopisem, doručeným nejpozději měsíc před ukončením dohodnuté doby poskytování Služby Mailkit či trvání Smlouvy, že nemá zájem na dalším poskytování Služby Mailkit či trvání Smlouvy, mění se poslední den dohodnuté doby trvání tato doba na dobu neurčitou.
 4. Službu poskytovanou či Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď Služby Mailkit se považuje za výpověď Smlouvy.
 5. Poskytování Služby či účinnost Smlouvy mohou být kdykoli ukončeny dohodou Poskytovatele a Uživatele.
 6. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplaceného nevyužitého kreditu na úhradu Služeb a není oprávněn tento kredit použít na úhradu jiných svých závazků vůči Poskytovateli.
 7. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, který hradí Služby na základě faktury, je tento Uživatel povinen zaplatit Poskytovatelem vystavené faktury za období od data poslední fakturace do dne skončení výpovědní doby.
 8. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou účinností ukončit poskytování veškerých Služeb a účinnost Smlouvy v případě závažného či opakovaného porušení Smlouvy, těchto Podmínek či Podmínek zpracování osobních údajů ze strany Uživatele. Za závažné porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele se považuje zejména prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, po dobu delší než 60 dní, zasílání Sdělení prostřednictvím Služby Zákazníkům v rozporu s platnými právními předpisy, Smlouvou, zasílání Spamu či nesplnění požadovaných statistických parametrů pro zasílání Sdělení. Výpověď z tohoto důvodu musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo e-mailem.

Osobní údaje a důvěrnost informací

 1. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává Poskytovatel informace o úkonech Uživatele v rámci Služby, Obchodních sděleních zasílaných Uživatelem, platbách Uživatele za Služby, identifikační a kontaktní údaje Uživatele uvedené při registraci či uzavírání nebo plnění Smlouvy, záznamy o vzájemné komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem a informace jiným způsobem Uživatelem sdělené. Tyto informace jsou Poskytovatelem zpracovávány pro účely poskytování Služeb a plnění Smlouvy a možnosti uplatnění práv z ní, a to do uplynutí promlčecí doby závazků vzniklých z případného porušení Podmínek či Smlouvy. Poskytnutí a zpracování uvedených údajů je nezbytné pro uzavření Smlouvy a řádné plnění povinností Poskytovatele. V případě neposkytnutí těchto údajů nebude Smlouva uzavřena. Správcem osobních údajů je Poskytovatel.
 2. Uživatel, který je fyzickou osobou, je oprávněn požadovat přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování, vysvětlení zpracování, vznést námitku proti zpracování údajů, a má právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů a další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.
 3. Uživatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů Zákazníků splnil ke dni uzavření Smlouvy všechny své povinnosti dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu trvání Smlouvy. Vznikne-li Poskytovateli v důsledku nesplnění povinnosti Uživatele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Uživatel Poskytovateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Poskytovateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.
 4. Poskytovatel a Uživatel si ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů sjednávají, že Poskytovatel jakožto zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje Zákazníků pro Uživatele. Podmínky tohoto zpracování a podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách zpracování osobních údajů, které jsou přílohou Smlouvy.
 5. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany, a to zejména informace o cenových podmínkách poskytování Služeb. Za třetí osoby se nepovažují zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, členové orgánů smluvních stran a ve vztahu k důvěrným informacím Uživatele dodavatelé Poskytovatele.

Kvalita Služeb, reklamace a řešení stížností

 1. Poskytovatel negarantuje plnou dostupnost Služeb a je oprávněn v jakémkoli okamžiku pozastavit poskytování Služeb či přístup ke Službám (i) za účelem provedení plánované či neplánované údržby, úpravy nebo aktualizace Služeb, (ii) v případě poruch provozu sítě Internet, poruch elektrické sítě, poruch technické povahy na straně Uživatele, poruch hardware jakož i jiných okolností technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran, (iii) za účelem minimalizace škody či prevence škody hrozící Službám nebo jakýmkoli zařízením a systémům, na nichž poskytování Služeb závisí (dále jen "Povolené výpadky"). Poskytovatel vynaloží rozumné úsilí k tomu, aby trvání Povolených výpadů bylo co nejkratší, a to zejména rozložením zatížení jednotlivých serverů, provozem serverů v nezávislých lokalitách, vícenásobným připojením serverů k síti internet apod. Poskytovatel není povinen oznamovat Uživateli jakékoli Povolené výpadky, vždy vsak vynaloží rozumné úsilí k tomu, aby Uživatele informoval o jakémkoli předem známém Povoleném výpadku. Nedostupnost Služeb způsobená Povolenými výpadky se nepovažuje za vadu Služeb.
 2. V případě, že dojde z důvodů na straně Poskytovatele (i) k vadám poskytované Služby nebo (ii) k neposkytnutí Služby, je Uživatel oprávněn tyto vady u Poskytovatele reklamovat. Vady Služby či neposkytnutí Služby lze Uživatelem u Poskytovatele reklamovat ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti Uživatel zjistil nebo mohl zjistit. Poskytovatel se zavazuje reklamaci uplatněnou Uživatelem podle tohoto odstavce Podmínek projednat ve lhůtě do 10 pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Uživatele Poskytovateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na vrácení čerpaného kreditu. Pokud Uživatel hradí Službu na základě faktury, nebude mu vadná či neposkytnutá část plnění účtována. Ustanovení občanského zákoníku, upravující práva z odpovědnosti za vady, se ve vztazích mezi Uživatelem a Poskytovatelem nepoužijí, neboť jsou nahrazena ujednáním v tomto odstavci Podmínek.
 3. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služeb Uživatelem, způsobené Povolenými výpadky ani není povinen hradit jakoukoli újmu (škodu i nemajetkovou újmu) tímto způsobenou.
 4. Poskytovatel neodpovídá za případné poškození či ztrátu dat jednotlivých Uživatelů ani není povinen hradit jakoukoli újmu (škodu i nemajetkovou újmu) tímto způsobenou; tímto není vyloučena odpovědnost Poskytovatele za únik těchto dat třetí osobě, pokud tento nebyl zcela či zčásti zapříčiněn jednáním Uživatele. Poskytovatel se zavazuje vynaložit rozumné úsilí k ochraně dat a k prevenci jejich poškození, ztráty či úniků, jako je například dodržování politiky bezpečnosti, pravidelné zálohování dat apod.
 5. Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady v souvislosti se stížnostmi Zákazníků na Uživatele, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli tyto náklady a veškerou újmu (škodu i nemajetkovou újmu), která Poskytovateli vznikne.

Zvláštní ustanovení pro případy poskytování Služby Mailkit Agency

 1. V případě, kdy je poskytována Služba Mailkit Agency, uplatní se následující ustanovení tohoto článku.
 2. Smlouva na poskytování Služby Mailkit Agency je uzavřena mezi Poskytovatelem a reklamní agenturou nebo jinou společností (dále jen "Agentura"), která poptává Služby dle této Smlouvy pro své jednotlivé klienty (dále pro účely tohoto článku jednotlivě jen "Klient"). V případech, kdy Agentura i Klienti tvoří dohromady jedinou fyzickou či právnickou osobu, se následující ustanovení tohoto článku neuplatní a Agentura (Klienti) se jakožto Uživatel plně řídí ostatními články těchto Podmínek.
 3. Agentura je povinna zavázat Klienta k plnění povinností Uživatele dle následujících článků této Smlouvy: (i) Podmínky poskytování Služby Mailkit, (ii) Povinné náležitosti obsahu Sdělení a (iii) Osobní údaje a důvěrnost informací, a to nejpozději do okamžiku prvního užití Služeb Klientem; Agentura odpovídá Poskytovateli za řádné plnění povinností dle těchto povinností ze strany Klienta.
 4. Ustanovení Smlouvy upravující vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se na vztah mezi Poskytovatelem a Agenturou uplatní obdobně, přičemž Agentura je přímo odpovědná za uhrazení ceny za poskytování Služeb dle této Smlouvy.
 5. V případě porušení ustanovení této Smlouvy způsobeného jednáním Klienta je Poskytovatel oprávněn uplatnit opatření dle této Smlouvy vůči konkrétnímu podúčtu Klienta. V případě trvajícího či opakovaného porušení ustanovení této Smlouvy jednáním Klienta nebo v případě porušení ustanovení této Smlouvy ze strany Agentury je Poskytovatel oprávněn uplatnit opatření dle této Smlouvy vůči účtu Agentury a všem jejím podúčtům. Tímto současně není dotčeno oprávnění Poskytovatele uplatnit vůči Agentuře veškerá práva Poskytovatele z porušení této Smlouvy, která by jinak měl vůči Uživateli.

Zvláštní ustanovení pro případy, kdy je Uživatel spotřebitelem

 1. Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, tj. uzavírá-li Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "Spotřebitel"), uplatní se následující ustanovení tohoto článku.
 2. S poskytováním Služeb nejsou spojeny jakékoli daně (nad rámec daně z přidané hodnoty), poplatky či náklady na dodání; náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou Spotřebitel hradí podle tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku.
 3. Spotřebitel výslovně žádá Poskytovatele o zahájení poskytování Služeb k okamžiku vzniku Smlouvy a je si vědom skutečnosti, že v takovém případě nemá právo v rozsahu Služeb již poskytnutých od Smlouvy odstoupit.
 4. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. V případě, kdy bylo již na žádost Spotřebitele zahájeno plnění Smlouvy, uhradí Spotřebitel Poskytovateli část sjednané ceny za Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy formou jednostranného právního jednání (např. e-mailem či dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Aby byla lhůta pro odstoupení zachována, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Poskytovateli před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel může k odstoupení využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě uzavření Smlouvy se Spotřebitelem prostřednictvím Internetu nebude uzavřená Smlouva uložena u Poskytovatele a Poskytovatel k ní neumožní Spotřebiteli přístup. Spotřebiteli budou bezprostředně po uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetu poskytnuty v elektronické podobě údaje o uzavřené Smlouvě a text Podmínek a dalších smluvních dokumentů, které je Spotřebitel oprávněn si uložit a vytisknout.
 6. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, vyřizuje Poskytovatel v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Spotřebitel uplatnit telefonicky na tel. čísle +420 778 535 877 či e-mailem na e-mailové adrese helpdesk@mailkit.eu. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, zejména na Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem vznikne spor ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů online zřízené Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Smlouvu mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem lze uzavřít pouze v českém, nebo anglickém jazyce.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva a veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, se řídí právem České republiky. Vznikne-li z právního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem spor, je k řešení tohoto sporu příslušný soud České republiky. Místní příslušnost v rámci České republiky bude určena dle sídla Poskytovatele.
 2. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.5.2017.